Đào tạo

Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2019 Viện khai giảng lớp bồi dưỡng phương pháp – Kỹ năng phát triển chương trình theo tích lũy Modul/Tín chỉ