Văn bản QPPL - Văn bản hướng dẫn

Quy định về đạt và Không đạt tiêu chuẩn chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

(Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017)

I. Các Trường Trung cấp, Cao đẳng đạt và không đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ((Điều 8 Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017)

  1. Đạt tiêu chuẩn:

Trường được đánh giá là đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi đáp ứng các yêu cầu sau:

  1. Tổng số điểm đánh giá các tiêu chí kiểm định đạt từ 80 điểm trở lên;
  2. Điểm đánh giá của từng tiêu chí kiểm định đạt từ 60% điểm chuẩn trở lên;
  3. Điểm đánh giá của các tiêu chí: hoạt động đào tạo; nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; chương trình, giáo trình; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện đạt từ 80% điểm chuẩn trở lên
  4. Không đạt tiêu chuẩn:

Trường được đánh giá là không đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi không đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này

II. Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đạt và không đạt tiêu chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Điều 5 Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017)

  1. Đạt tiêu chuẩn:

Trung tâm được đánh giá là đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi đáp ứng các yêu cầu sau:

  1. Tổng số điểm đánh giá các tiêu chí kiểm định đạt từ 80 điểm trở lên;
  2. Điểm đánh giá của từng tiêu chí kiểm định đạt từ 60% điểm chuẩn trở lên;
  3. Điểm đánh giá của các tiêu chí: hoạt động đào tạo; nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; chương trình, giáo trình; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện đạt từ 80% điểm chuẩn trở lên
  4. Không đạt tiêu chuẩn:

Trung tâm được đánh giá là không đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi không đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này.